Pobierz Darmowy Program PIT 2020

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

STANDARDY BANKOWOŚCI
         ELEKTRONICZNEJ

ŚCISŁE INFORMACJE

Pobierz Darmowy Program PIT 2020

Ulgi i odliczenia

W 2021 roku deklaracje podatkowe za 2020 rok składać należy:
do 1 marca 2021 roku (poniedziałek) - dotyczy PIT-28
do 30 kwietnia 2021 roku (piątek) - dotyczy PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.


Twój dochód może ulec obniżeniu o szereg ulg podatkowych. Ich rodzaje zależą od tego, jaką formę opodatkowania wybierzesz. W przypadku gdy rozliczasz się według skali, podatek obniżysz o:

- składki ZUS,
- darowizny na cele charytatywno opiekuńcze kościołów,
- darowizny na cele kultu religijnego,
- darowizny na walkę z COVID-19,
- darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe,
- darowizny na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje pożytku publicznego,
- darowizny krwi i jej składników zgodnie z zasadami publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- darowizny na cele edukacji i oświaty zawodowej,
- ulgę rehabilitacyjną,
- ulgę z tytułu użytkowania sieci Internet,
- ulgę termomodernizacyjną,
- ulgę na badanie i rozwój,
- ulgę z tytułu opłacania składek na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
- ulgę na złe długi (nowa ulga w rozliczeniu w 2021 za 2020 ) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika, straty z lat poprzednich (nie więcej niż 50% straty wykazanej w danym roku, za który wykazywana jest strata), ulgi które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich

Jeśli jesteś podatnikiem opodatkowanym liniowo, od dochodu odliczyć możesz wyłącznie składki ZUS, ulgę termomodernizacyjną, oraz tą związaną ze składkami na IKZE. Dodatkowo masz możliwość skorzystania z ulg odliczanych od podatku. Jeśli jesteś podatnikiem korzystającym z ryczałtu odliczyć możesz wszystkie wskazane powyżej ulgi.

Co możesz odliczyć od podatku za 2020 rok?


Wyliczony podatek według skali podatkowej możesz obniżyć o szereg ulg z tytułu:

- ulgi prorodzinnej (w związku z wychowywaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej),
- ulgi abolicyjnej (przysługującej w związku z przychodami z zagranicy i wyrównaniem różnicy między zasadami opodatkowania tych
  przychodów, wynikającą z przepisów umów z danym krajem, w którym uzyskiwane były przychody)
- składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w danym roku lub pobrane w danym roku z wynagrodzenia podatnika, w wysokości
  7,75% podstawy ustalenia tych składek
- ulg, które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich,

W 2021 r. rozszerzono katalog darowizn, które możesz odliczyć od dochodu. Odliczeniu podlegają:

- darowizny krwi i jej składników na cele publicznych jednostek krwi.
- darowizny na cele kultu religijnego - tzn. na kościół lub cele kościelne (dotyczy szeregu kościołów, z którymi zawarto umowy o
  stosunkach danego kościoła z państwem)
- darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w strefie pożytku publicznego (organizacja nie musi mieć
  statusu organizacji pożytku publicznego, a jedynie realizować musi działania ze strefy dobroczynności) równoważnym organizacjom
  określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego UE i EOG,
- darowizny na cele edukacji zawodowej na rzecz publicznych szkół zawodowych i plastycznych a także centrów edukacji zawodowej -
  gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych,
  które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat,
- darowizny przekazane na walkę z pandemią COVID-19, na rzecz odpowiednich isntytucji - przekazywane bezpośrednio lub za
  pośrednictwem organizacji pożytku publicznego,
- darowizny sprzętu komputerowego (wyłącznie laptopów lub tabletów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe
  lub na rzecz centrum OSE - przekazane bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego.

STRONA GŁÓWNA - Program do rozliczania PIT / ULGI I ODLICZENIA / KONTAKT / WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Tel. kontaktowy: 537 777 177 | Adres e-mail: fundacjaagnieszka@wp.pl