Pobierz Darmowy Program PIT 2020

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

STANDARDY BANKOWOŚCI
         ELEKTRONICZNEJ

ŚCISŁE INFORMACJE

Pobierz Darmowy Program PIT 2020

Ulgi i odliczenia

Odliczenie 1,5% OPP w PIT za 2022 rok.
Uwaga 1,5% podatku na OPP zamiast 1% w deklaracji PIT za 2022 r. w 2023 roku

W efekcie zmian w przepisach (ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Nowelizacja Nowego Ładu Podatkowego) podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nową, wyższą kwotę przekazać można w deklaracji PIT składanej za 2022 r. (rozliczenie w 2023 r.)

W rozliczeniu za 2022 r. dopuszczalne jest korzystanie z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Rozliczający się na PIT-36, PIT-37, PIT-28 mają możliwość odliczać:

 • ulgę z tytułu wychowywania dzieci,
 • ulgę termomodernizacyjną - ocieplenie domu,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • darowizny na cele edukacji zawodowej, kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, na organizacje pożytku publicznego, na
  cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych,
 • darowizny na walkę z COVID, darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe,
 • na internet,
 • na robotyzację,
 • na inwestycje (w spółkę alternatywną),
 • na marketing nowych produktów,
 • na zakup terminala płatniczego,
 • na produkcję nowych towarów,
 • na zakup i renowację zabytków,
 • z tytułu składek na rzecz związków zawodowych,
 • na działalność sportową, kulturalną, kształcenie wyższe,
 • z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej podwyższyły ich podstawę opodatkowania,
 • ulgi na badanie i rozwój,
 • ulgi IP-BOX (preferencyjnej stawki podatkowej),
 • z tytułu zapłaconych składek ZUS, składek na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) i składek na
  ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgę abolicyjną (ulgę dla zarobków zagranicznych),
 • z tytułu nierzetelnych płatności,
 • stratę z lat wcześniejszych.
  Rodzaj odliczenia Odliczenie [wysokość ulgi] Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Deklaracja

  Preferencyjne reguły opodatkowania

  Wspólnie z dzieckiem niższa stawka podatku [podwójna kwota zmniejszająca] potwierdzenie statusu dziecka zarobki dziecka pełnoletniego do - 16.061,28 zł PIT36, PIT37
  Zwolnienie 4+ 85.528 zł potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT 28, PIT36, PIT 36L, PIT37
  Zwolnienie dla nierezydentów 85.528 zł zmiana rezydencji podatkowej jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT 28, PIT36, PIT 36L, PIT37
  Zwolnienie dla młodych
  (ulga dla młodych)
  85.528 zł wiek do 26 r. ż. jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT 28, PIT36, PIT 36L, PIT37
  Wspólnie z małżonkiem PIT36, PIT37

  Odliczenia od podatku 2022

  Prorodzinna (na dzieci) 1.112,04 zł [rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1.112,04/rok na 2 dziecko; 2.000,04 na 3 dziecko; 2.700,00 na 4 i kolejne dziecko] Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej składając PIT28 i PIT36L PIT36, PIT37, PIT/0
  Składki zdrowotne Ryczałt - 50% składek, podatek liniowy - cała wartość zapłacona, nie więcej niż 8.700 zł RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Brak odliczenia w innych formach opodatkowania PIT 28, PIT36, PIT 36L, PIT37
  Za pracę za granicą (abolicyjna) Kwota podatku z zagranicy Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT11) maksymalne odliczenie 1.360,00 zł; w przypadku pracujących offshore (dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw) - ulga bez limitu kwotowego PIT 28, PIT36, PIT 36L, PIT37 PIT/0

  Odliczenia od dochodu 2022

  Ulga termomodernizacyjna 53.000 zł Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) Poniesione koszty można rozliczać
  do 6 lat od roku poniesienia
  pierwszego wydatku
  PIT 28, PIT36, PIT 36L, PIT37, PIT/0
  Ulga na zabytki 50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 zł Faktury od podatnika VAT czynnego PIT 28, PIT36, PIT 36L, PIT37
  Ulga na marketing produktu Max. 1 mln zł Faktury, dokumenty potwierdzające koszt PIT36, PIT 36L
  Ulga na stworzenie nowego produktu 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczej Faktury, dokumenty potwierdzające koszt PIT36, PIT 36L, PIT/0
  Ulga na sport/kulturę
  szkolnictwo wyższe
  50% kosztów poniesionych na tę działalność nie więcej niż dochód z działalności PIT36, PIT 36L, PIT/0
  Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną 250 000 zł PIT36, PIT 36L, PIT 37, PIT/0
  Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę 1.000 - 2.000 - 2.500 zł rocznie przez dwa lata Faktury potwierdzające koszt PIT36, PIT 36L, PIT/0
  Ulga na skłądki na związki zawodowe 500 zł rocznie Dowód zapłaty PIT36, PIT 36L, PIT 37, PIT/0
  IKZE (konto emerytalne) Wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 7.106,40 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 10.659,60 zł (limit na 2022 r.) Dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek PIT36, PIT 36L, PIT 37, PIT/0
  Ulga na badanie i rozwój 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi Ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia PIT36, PIT 36L, PIT/BR
  Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, [Tylko na deklaracji PIT]
  Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT/0
  Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc W przypadku pieluch i pielucho majtek itp. - max. 2.280 zł Potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37
  Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT 28, PIT 36, PIT/0, PIT 37
  Ulga na samochód 2.280,00 zł Akt własności / współwłasności Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy PIT 28, PIT 36, PIT/0, PIT 37
  Darowizny na cele charytatywnoopiekuńcze Kościołów Do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych) Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół - w terminie 2 lat Bez limitu PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT/0, PIT 37
  Darowizny na kult - na Kościół 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT 28, PIT 36, PIT/0, PIT 37
  Darowizny na organizacje pożytku publicznego 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT 28, PIT 36, PIT/0, PIT 37
  Krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT 28, PIT 36, PIT/0, PIT 37
  Osocze 350 zł / l. max. rocznie 8.750 zł Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza Brak PIT 28, PIT 36, PIT/0, PIT 37
  Darowizna na cele edukacji zawodowej 6% dochodu podatnika Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT/0, PIT 37
  Darowizna na cele
  walki z COVID-19
  Do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny Umowa darowizny składników majątku Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, który ją ostatecznie otrzymał Do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT/0, PIT 37
  Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT/0, PIT 37
  Darowizna tabletów i laptopów
  na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe
  Do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, który ją ostatecznie otrzymał Do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT 28, PIT 36, PIT/0, PIT 37
  Odliczenie - strata podatkowa 1) maksymalnie 50% dla strat
  z 2021 i lat wcześniejszych

  2) 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie
  Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT/0
  Ulga na złe długi Wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy Dokument potwierdzający termin do zapłaty Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT/0
  Ulga na robotyzację Wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne Dokument potwierdzający płatność (kto, komu, kiedy, ile, za co zapłacił) W roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat, 100% wydatków zaliczonych do osztów podatkowych PIT 36, PIT 36L, PIT/0


  STRONA GŁÓWNA - Program do rozliczania PIT / ULGI I ODLICZENIA / KONTAKT / WYMAGANIA SPRZĘTOWE / BLOG

  Tel. kontaktowy: 537 777 177 | Adres e-mail: fundacjaagnieszka@wp.pl