Pobierz Darmowy Program PIT 2018

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

STANDARDY BANKOWOŚCI
         ELEKTRONICZNEJ

ŚCISŁE INFORMACJE

Pobierz Darmowy Program PIT 2018

Odsetki od zaległości podatkowych

Nieuregulowane odsetki za zwłokę od podatku mogą osiągać znaczne kwoty. Dlatego tak istotne staje się dotrzymywanie terminów zapłaty podatku. Wszelkie zaległości podatkowe natychmiast rozpoczynają naliczanie odsetek, które podlegają akumulacji każdego dnia zwłoki. Jak zatem obliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Jak uregulować należności wobec Skarbu Państwa? Czy można ubiegać się o umorzenie odsetek od zobowiązań podatkowych? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym odpowiadamy na wszystkie postawione wyżej pytania.

 

Zasady naliczania odsetek za zwłokę od podatku

Odsetki od zaległości podatkowych rozpoczynają swój bieg już w pierwszym dniu po przekroczeniu terminu zapłaty podatku. Co więcej, to na barkach podatnika spoczywa kontrolowanie terminu wraz z obliczeniem wysokości odsetek od zobowiązania podatkowego. Urząd Skarbowy nie wysyła pism z ponagleniami, mając 5 lat na wszczęcie postępowania podatkowego. Najczęściej proces kontrolny zostaje rozpoczęty tuż przed terminem przedawnienia, dzięki czemu Urząd Skarbowy zyskuje potężne kwoty w zaległych odsetkach. Wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej zależy od wartości nominalnej zaległości w podatku, długości okresu opóźnień oraz stopy procentowej, według której Urząd Skarbowy oblicza odsetki.

Istnieje specjalny wzór, który pozwala szczegółowo wyliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych: (Kz x Ld x S) / 365 = On.

Kz to kwota zaległości,

Ld - liczba dni zalegania z zapłatą,

S - stopa odsetek za zwłokę.

Wynik On oznacza należne odsetki za zwłokę od podatku, które trzeba jeszcze zaokrąglić.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy kluczowe staje się wychwycenie zaległości i obliczenie liczby dni po przekroczeniu terminu do zapłaty.

 

Stawki odsetek podatkowych

Odsetki od zobowiązań podatkowych przybierają trzy stawki, wynikające z zapisów ordynacji podatkowej: podstawową, obniżoną oraz podwyższoną. Stawka podstawowa wynosi obecnie 8%, natomiast obniżona – 4%. Odsetki od zaległości podatkowych mogą być obliczone po stawce obniżonej pod warunkiem złożenia korekty do deklaracji podatkowej w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu jej złożenia, a także jeśli wpłaty zaległych należności dokonamy w terminie 7 dni od dnia wysłania korekty PIT.

Odsetki od zaległości podatkowych w stawce podwyższonej osiągają wartość 12%. Ich zastosowanie ma miejsce w przypadku zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w sytuacjach wynikających z kontroli podatkowej. Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli organ podatkowy wykaże zaniżenie zobowiązania podatkowego, lub korekta deklaracji nastąpi po terminie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, wówczas odsetki od zaległości podatkowych będzie trzeba obliczać od wartości 12%.

Zapłaty odsetek od zaległości podatkowej dokonujemy na własny mikrorachunek podatkowy. Należy pamiętać, że ich obliczenie stanowi obowiązek podatnika. Urząd Skarbowy nie zajmuje się upominaniem przedsiębiorców, a jedynie wszczyna kontrolę podatkową. W tym momencie nie ma już szans na preferencyjne odsetki od zobowiązań podatkowych i trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty stawki podwyższonej.

 

Czy odsetki od zobowiązań podatkowych można umorzyć?

Instytucja umorzenia odsetek od zaległości podatkowej występuje wprawdzie w ordynacji podatkowej, jednak w praktyce jest stosowana dosyć rzadko. Umorzenie zawsze następuje na wniosek podatnika w sytuacji wyjątkowej, zgodnej z interesem publicznym lub fundamentalnym interesem samego podatnika. Analiza każdej takie sytuacji z osobna pozostaje wyłącznie w gestii Urzędu Skarbowego. Odsetki od zaległości podatkowych, nawet jeśli zostaną umorzone, nie niwelują konieczności zapłaty samego zaległego zobowiązania.

Umorzone odsetki od zobowiązań podatkowych nie powodują także, że przedsiębiorca może uregulować zaległe zobowiązanie w dowolnym terminie. Po pozytywnej decyzji Urzędu Skarbowego odnośnie do umorzenia, wpłaty zaległości należy dokonać natychmiast, gdyż odsetki za zwłokę będą wciąż naliczane po dniu złożenia wniosku o ulgę.

Odsetki od zobowiązań podatkowych to temat, który zawsze należy mieć na uwadze przy regulowaniu zobowiązań. Warto dotrzymywać terminów zapłaty podatku i mieć czyste konto, niż borykać się z narastającymi odsetkami. Rozliczenie PITu online pomaga w kontroli wysokości zobowiązań podatkowych, sprowadzając ryzyko pojawienia się odsetek karnych do minimum.

STRONA GŁÓWNA - Program do rozliczania PIT / ULGI I ODLICZENIA / KONTAKT / WYMAGANIA SPRZĘTOWE / BLOG

Tel. kontaktowy: 537 777 177 | Adres e-mail: fundacjaagnieszka@wp.pl