Pobierz Darmowy Program PIT 2018

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

JAKO JEDYNY POSIADA REKOMENDACJĘ
         POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

ŁATWY W OBSŁUDZE

Pobierz Darmowy Program PIT 2019Instalacja programu

1. Kliknij ikonę pobranego programu "Instaluj_PIT_Format_2019.exe"

2. Na Twoim komputerze działanie rozpocznie instalator programu.

3. Postępuj zgodnie z krokami instalatora.

4. Zabronione jest bez pisemnej zgody Producenta jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i dokumentacji, udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najmem, zbywanie, a także powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub dokumentacji lub na nich wzorowane.

5. Program został wykonany z należytą starannością i zgodnie z najlepszą wiedzą Producenta tak, aby Użytkownik otrzymał poprawnie wypełnione formularze zeznań podatkowych. Jednak ze względu na specyfikę indywidualnych przypadków podatników, Producent nie gwarantuje otrzymania poprawnego wyniku działania Programu we wszystkich przypadkach jego zastosowania i zwraca uwagę, aby Użytkownik sprawdzał wyniki działania Programu.

6. Producent nie gwarantuje, że Program spełni wszystkie oczekiwania Użytkownika lub, że jego działanie będzie całkowicie wolne od błędów. Odpowiedzialność za prawidłowy dobór i skutki działania Programu ponosi nabywca. Producent nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za konsekwencje zainstalowania i używania Programu na komputerze Użytkownika oraz jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku zainstalowania i użytkowania Programu.

7. Producent zobowiązuje się do udostępniania przez Internet automatycznych, bezpłatnych aktualizacji Programu. Pobranie aktualizacji wymaga dostępu do Internetu. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Program nie będzie działał w sposób należyty i oczekiwany, gdy Użytkownik będzie korzystał z nieaktualnej wersji Programu.

8. Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej.

9. Prawa autorskie do Programu należą w całości i wyłącznie do Producenta i są chronione przepisami prawa autorskiego.

10.W wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad wynikających z udzielonej licencji, Producent ma prawo do rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia od Użytkownika odszkodowania.

11.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwości miejscowej Producenta.

12.W tej wersji Programu 1% podatku przekazywany jest organizacji: Fundacji Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym - Agnieszka lub Fundacji im. Św. Gezelina

O PROGRAMIE / WARUNKI KORZYSTANIA / INSTALACJA - DEINSTALACJA / KONTAKT